ZDRAVOTECHNIKA

Okrem ležatej kanalizácie v základovej doske zhotovujeme zdravotechniku domového odpadu, vodovodu a plynoištalácií, ako aj prípojky inžinierskych sietí až po priame pripojenia na jestvujúce inžinierske siete.